Loader Logo

Avís Legal

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l'Entitat propietària del lloc web situat en l'adreça d'Internet www.indesigners.es

Titular de la pàgina web:

1. Denominació social: INDESIGNERS CB. Cif: E57833980. Domicili: C/ DESEMPARATS 7-LOCAL 07002 PALMA DE MALLORCA, BALEARS. Direcció de correu electrònic: HOLA@INDESIGNERS.ES; admin@indesigners.es. Telèfon: 971 412 549.

ACTIVITAT: DISSENY GRÀFIC

Ús correcte de la pàgina web: Les presents Condicions d'Ús, regulen l'accés i utilització de la pàgina web www.indesigners.es. La utilització d'aquesta Web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa des del mateix moment de l'accés i inici de la navegació per la mateixa, accedint a qualsevol dels seus continguts, des d'aquest mateix moment l'usuari accepta de manera expressa, les presents condicions generals. Així mateix, l'usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que ofereix l'entitat, a la web

L'usuari s'obliga des de l'acceptació a realitzar un ús de la pàgina web , els continguts i els seus serveis de conformitat a llei, els bons costums i l'ordre públic. Emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix a través de la pàgina web.

MODIFICACIONS: L'entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D'igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS: El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l'entitat, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L'entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de l'entitat.

Propietat intel•lectual i industrial: Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l'entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel•lectual i industrial. Correspon a l'entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel•lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L'usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel•lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra qualsevol usuari que realitzi acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS: A l'efecte de les Presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'entitat i l'Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic. Les comunicacions de l'entitat a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se a la pàgina web. L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓN APLICABLE SUMISION A FUR: Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Política de Privacitat

1 - POLITICA DE PROTECCION DE DADES DE CARACTER PERSONAL

1.1.A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INDESIGNERS CB. informa a l'Usuari de l'existència d'un varis fitxers mixts de dades de caràcter personal denominats CLIENTS /USUARIS WEB creats amb les dades obtingudes a la Web per i per INDESIGNERS CB i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i prestació dels serveis oferts a la pàgina web. Aquests fitxers es troben inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.

1.2 El client accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació per la pàgina, o proporcionats mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d'una possible relació comercial, en els fitxers automatitzat de dades de caràcter personal referits a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la Web en el qual se sol•licitin aquestes dades, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, de caràcter obligatori o no de recollida de tals dades. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa, li sol•licitem les dades necessàries per a les finalitats als quals està destinat l'empresa, que no és un altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes contractats.

1.3 El client podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel•lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada client a través d'un formulari de sol•licitud de cancel•lació que ens sol•licitarà per correu electrònic. La sol•licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: INDESIGNERS CB, amb domicili en C/ DESEMPARATS 7-LOCAL 07002 PALMA DE MALLORCA, BALEARS, adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI del client.

1.4 INDESIGNERS CB. informa que si un CLIENT vol registrar-se a la Web , se li van a demanar tot un seguit de dades com a emplenament obligatori tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s'aporten/emplenen aquestes dades no tindrà lloc l'alta a la pàgina web de INDESIGNERS CB. Serà obligació de tots els clients garantir que la informació que s'aporti sigui exacta i que estigui actualitzada.

1.5 El CLIENT accepta que pugui utilitzar cookies i seguiment d'IP´s amb la finalitat de recollir dades a efectes estadístics.

1.6 INDESIGNERS CB. es compromet en la utilització de les dades incloses en els fitxers anteriorment referits, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert pel Reial decret 1720/2007 pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la LOPD.

s'aprova el reglament que desenvolupa la LOPD. 1.7 Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de INDESIGNERS CB, sent aquesta Societat titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, conforme a la normativa vigent, es troben degudament registrats en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades. En els formularis del Registre on es recaptin dades de caràcter personal, s'assenyalaran els diferents camps l'emplenament dels quals és necessària per realitzar el registre corresponent. Així, tret que s'indiqui ho contrario les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s'indiqui una altra cosa.

1.8 El tractament automatitzat al fet que seran sotmesos totes les dades de caràcter personal recollits com a conseqüència de la sol•licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb el propietari d'aquesta pàgina web.

1.9 El client i/o usuari accepta que la web pugui utilitzar cookies. Tot això de conformitat amb el art 22.2 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut del art 4 reial decret-llei 13/2012, amb la seva nova redacció. Que es regula en la política de cookies.

1.10 El client i/o usuari web accepta expressament que les seves dades de caràcter personal siguin utilitzats per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis acceptant expressament la recepció de butlletins informatius, les seves dades només seran utilitzats per gestionar l'enviament d'aquest butlletí.

1.11 Vostè autoritza l'enviament de publicitat respecte als nostres serveis i productes de manera les seves dades només seran utilitzats per gestionar l'enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les DirecciónCompletaes de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través dels mateixos, seran utilitzats exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Tot això de conformitat amb el art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut del art 4 Reial decret-Llei 13/2012, amb la seva nova redacció.

1.12 L'entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. Això no obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservats en els fitxers titularitat de INDESIGNERS CB. fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l'empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d'autoritats administratives o judicials.

POLÍTIQUES DE COOKIES

L'entitat: INDESIGNERS CB. CIF / NIF: E57833980. Web: www.indesigners.es. Domicili: C / DESEMPARATS 7-LOCAL 07002 PALMA DE MALLORCA, BALEARS. Adreça de correu electrònic: HOLA@INDESIGNERS.ES; admin@indesigners.es l'informa que de conformitat amb l'art 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI) informa de manera expressa a l'usuari que aquesta web : utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta de manera expressa l'ús que fem de les 'cookies'. No obstant això, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies i l'eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l'ús de 'cookies' en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

A) S'entenen per Galetes pròpies: Aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

¿ Què és una 'cookie'?.

Una 'cookie' és un fitxer que es descarrega en els llocs web, i que determinades pàgines web envien al navegador i que s'emmagatzemen en el terminal de l'usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tableta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l'idioma i les opcions preferides, la qual cosa li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des del seu equip, d'aquesta manera es pretén facilitar la seva propera visita i fer que el lloc resulti més útil en personalitzar el seu contingut.

Com s'utilitzen les 'cookies'?

En navegar per aquesta pàgina web l'usuari està acceptant que es puguin instal•lar 'cookies' en la seva terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

• Informació estadística de l'ús de la web
• El login de l'usuari per mantenir la sessió activa a la web
• El format de la web preferent en l'accés des de dispositius mòbils.
• Les últimes cerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d'aquests serveis.
• Informació sobre els anuncis que es mostren a l'usuari.
• Informació de les enquestes en les quals ha participat l'usuari.
• Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Tipus de 'cookies' utilitzades

1-Aquesta web utilitza tant 'cookies' temporals de sessió com 'cookies' permanents. Les 'cookies' de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix a la web i les 'cookies' permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d'una sessió. Se solen emprar per emmagatzemar informació que solament interessa conservar per a la prestació del servei sol•licitat per l'usuari en una sola ocasió.

Segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes a través de les 'cookies', la web pot utilitzar:

'Cookies' tècniques

2-Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol•licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de videos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

'Cookies' de personalització

3-Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, geolocalización del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei.

'Cookies' publicitàries:

4-Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol•licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

'Cookies' de publicitat comportamental:

5-Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol•licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

'Cookies' d'anàlisis estadístiques:

6-Cookies d'anàlisi estadística.-Són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de 'cookies' s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, amb la finalitat d'introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris.

- Cookies de tercers

B)Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies. En algunes pàgines web es poden instal•lar 'cookies' de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

L'Entitat utilitza en aquest lloc web les següents cookies que es detallen a continuació:

Cookie Pròpia: PHPSESSID Informació: Durada Cookie sessió.Cookie de Tècnica. Estrictament necessària.. Finalitat: Aquesta cookie és usat pel llenguatge d'encriptat PHP per permetre que les variables de SESSIÓ siguin guardades en el servidor web. Aquesta cookies és essencial per al funcionament de la web.

COOKIES DE GOOGLE

Cookie de Google: __ga Informació: 'Cookies' d'anàlisis estadístiques. Caduca: 2 anys des de creació o actualització. Descripció: (Google). aquesta cookie permet distingir als Usuaris que naveguen pel lloc web, però sense que, en cap cas, ens permeti conèixer la identitat dels mateixos. Cookie de Google: __gat Informació: Cookies' d'anàlisis estadístiques. Caduca: 2 anys des de creació o actualització. Descripció: Cookie fixada per analytics.js; llibreria Javascript propietat de Google. La llibreria analytics.js forma part de Google Universal Analytics i utilitza aquesta cookie d'origen que conté un identificador per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats en la sessió.

¿Com administrar 'cookies' en el navegador?

L'usuari té l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les 'cookies' instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal•lat en la seva terminal:

Com administrar les cookies en els ordinadors

Si vols permetre l'ús de cookies del nostre site, per favor segueix les Següents instruccions.

Google Chrome

1. En obrir el navegador, punxa 'eines' en la part superior i selecciona la pestanya de 'opcions'
2. Dins d'opcions, punxa 'privadesa'.
3. Marca 'permetre l'administració de cookies'.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1. En obrir el navegador, punxa 'eines' en la part superior i selecciona la pestanya de 'opcions'.
2. Revisa la pestanya de 'Privadesa' assegurant-te està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
3. Si la configuració d'Internet no és mitjana s'estaran bloquejant les cookies.

Mozilla Firefox

1. En obrir el navegador, punxa 'eines' en la part superior i selecciona la pestanya de 'opcions'.
2. Selecciona la icona de Privadesa.
3. Punxa en cookies, i marca: 'permetre la instal•lació de cookies'.

Safari

1. En obrir el navegador, punxa 'eines' en la part superior i selecciona la pestanya de 'opcions'.
2. Punxa en la pestanya de 'Seguretat' i revisa si l'opció 'Bloquejar l'Accés de cookies de tercers' està marcada o no.
3. Punxa a 'guardar'.

La instal•lació de cookies en Mac

Si tens un Mac i vols permetre l'accés de les nostres cookies en el teu ordinador, per favor segueix les següents instruccions:

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX

1. Entra en 'Explorer' i selecciona 'Preferències' en la barra de navegació.
2. Fes scroll cap avall fins que vegis 'Cookies' just sota arxius rebuts.
3. Marca 'No tornar a preguntar'.

Safari en OSX

1. Entra en Safari i selecciona 'Preferències' en la barra de navegació.
2.Punxa en la pestanya de 'Seguretat' i marca l'opció 'acceptar cookies'.
3. Selecciona l'opció: 'Només des del site actual en què estic navegant'.

Mozilla y Netscape en OSX.

1. Entra en 'Mozilla' o 'Netscape' i en la part superior del teu navegador, marca l'opció de 'Preferències'
2. Fes scroll cap avall fins que vegis 'Cookies' just sota 'Privadesa i Seguretat'.
3. Marca l'opció 'Permetre l'accés de cookies només des del site actual'

Opera

1. Entra en 'Opera' i selecciona 'Menú' i 'Ajustos' en la barra de navegació.
2. Selecciona 'Preferències' i punxa en la pestanya de 'Avançat'.
3. Marca l'opció 'Acceptar cookies' En cas de bloquejar l'ús de 'cookies' en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar 'cookies' per lloc web, la qual cosa ofereix un control més precís sobre la privadesa. Això significa que es pot inhabilitar 'cookies' de tots els llocs salvo d'aquells en els quals es confiï.